ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Viranşehir Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü "İhale İlanı"

      Kurumumuz Restoran Birimi ve Lokal Biriminin tek paket olarak Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.
Viranşehir Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü

 

İHALE İLANI

 

VİRANŞEHİR ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kurumumuz Restoran Birimi ve Lokal Biriminin tek paket olarak Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.

 

1.1.İdarenin                                       :

   a ) Adresi                                : Kışla mh. E90 cd. No:10 Viranşehir - ŞANLIURFA

  b ) Telefon-Faks Numarası               : 414 5113189- 414 5112551

  c ) Elektronik Posta Adresi               : 971427@meb.k12.tr

  ç) İlgili Personelin adı Soyadı unvanı: Aslan ÇİÇEK / Md.Yard.

1.2.İstekliler,ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

2.İhale konusu                       :                  

   a ) Niteliği, türü  ve miktarı              : Restoran Birimi ve lokal Biriminin tek paket olarak Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi

   b ) Yapılacağı Yer                           : Viranşehir Öğretmenevi ve ASO Lokal Birimi ve Restoran Birimi                                                          

   c ) İşin Süresi                                   : Sözleşme imzalandığı tarihte başlar,  1 yıl sonra sona erer. Yüklenicinin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi şartı ve Öğretmenevi Müdürlüğünün onayı ile sözleşme birer  yıl aralıklarla uzatılabilir. Her halükarda toplam uzatma süresi  12 (On İki) yılı geçemez.

 

3.İhalenin                               :

  c) Yapılacağı yer                             : Viranşehir Öğretmenevi ve ASO Lokal Birimi

  b) Tarihi-Saati                                 : 04/09/2015  CUMA saat 14:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

A.     Gerçek Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Kanuni İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi

B.     Tüzel Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Adres Göstermesi (Adres Beyanı Belgesi)

C.     Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veye Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

a.    Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.

c.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d.   Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e.    İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde istenilen belgelerin tamamını sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.

 

 

D.     İmza sirküleri vermesi,

a.    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b.   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

E.     Diğer Belgeler:

a.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

F.     Muhammen Bedelin % 6’sı oranında geçici teminat vermesi,

İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya İdarenin Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Viranşehir  Şubesi TR 420001500158007303767737 iban numaralı işletme hesabına yatırılan tutarın makbuzu G.    İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H.    İhale tarihinden en az bir yıl önce alınmış Gıda Üretim İzni Belgesi (Herhangi bir gıda üretim izni) veya en az bir yıl Lokal(kıraathane)/Pastane/Yemekhane/Lokanta/Restoran İşletmeciliği yapmış olduğuna dair belge vermesi (İhale üzerinde kalan istekli uygun Gıda üretim iznini almadan üretim yapamaz.)

İ.     Yer görme belgesi (örnek 1)

J.     2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmadığına dair Taahhütname

K.    İhale Şartnamesi (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)

L.     Teknik Şartname (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)

M.   İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu/Fatura

N.    Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

O) Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı.(Son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır.)

P) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen onaylı teklif mektubu,

R) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

Tüm belgeler ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 

5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak isteyenler bedelini 200 TL T.Vakıflar Bankası Viranşehir  Şubesi TR 420001500158007303767737 iban numaralı işletme hesabına yatırmaları gerekmektedir. İhale Dokümanını mesai saatlerinde Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğümüzden temin edebilirler.

7. Teklifler  04/09/2015 tarihi, saat 14:00’ e kadar VİRANŞEHİR ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe-Büro birimine verilebilecektir.

8. İstekliler tekliflerini ve eki ihale dokümanlarını doldurup kaşeleyip imzaladıktan sonra teslim edeceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10. Muhammen Bedel 1 (bir) yıllık 48000 TL + KDV’dir.

11. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. (Yasak fiil ve davranışlar hariç)

12. İş bu ilan 2 sayfa ve 12 (on iki) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bağlar.

 

İş bu ilan metni idaremizce hazırlanmıştır.  24/08/2015

 

Yenişehir Mahallesi E90 Caddesi No2 Viranşehir/Ş.Urfa - 0(414) 511 21 68

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.